نام و نام خانوادگی :    حسن عاشری


نام پدر:                       محمدشریف


تاریخ تولد:                   1340/1/2


محل تولد :                  میلاجرد


عضویت :                    سرباز تکاور


    محل شهادت :         رقابیه


تاریخ شهادت :            1361/1/5


محل دفن :                میلاجرد

 شهید حسن عاشری